Plik do pobrania:   WNIOSEK.doc

                               U_M_O_W_A.doc

                             

ZASADY REKRUTACJI

 do Żłobka Miejskiego w Grajewie

 na rok szk. 2021/2022

1. Do rekrutacji przystępują dzieci urodzone od 1 stycznia 2019 r. do 1 września 2020 r. (mające ukończone co najmniej 12 miesięcy w dniu 1 września 2021r.) oraz miejsce zamieszkania na terenie miasta Grajewo.

Rekrtutacja odbywa się na podstawie WNIOSKU   wypełnionego  przez rodzica/opiekuna prawnego   wraz z odpowiednimi dokumentami i złożonego  do Dyrektor Żłobka w terminie do 31 marca 2021r.

 Wnioski rozpatruje Komisja Rekrutacyjna powołana  przez Dyrektora Żłobka Miejskiego w Grajewie odrębnym zarządzeniem.

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:

1. Wielodzietność rodziny dziecka – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

2. Samotne wychowanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

- oświadczenie  – w przypadku kryteriów: wielodzietność, praca/studia rodziców/prawnych opiekunów,

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka w przypadku kryterium samotność rodzica,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych4 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)

- piecza zastępcza - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

UWAGA: W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów Komisja Rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

ZADANIA DYREKTORA ŻŁOBKA

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej:

a) zamieszczenie ogłoszeń o terminie rekrutacji,

b) udostępnienie zainteresowanym rodzicom/opiekunom prawnym REGULAMINU REKRUTACJI,

c) wydawanie i przyjmowanie  „WNIOSKÓW o przyjęcie do Żłobka Miejskiego w Grajewie” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców/opiekunów prawnych,

d) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem rzeczowym i formalnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

  • dane dziecka / imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania dziecka/
  • dane rodziców/opiekunów prawnych (imiona, nazwiska, adres, dane o zatrudnieniu),

2. Uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej.

3. Wywieszenie na tablicy informacyjnej imiennych list dzieci przyjętych.

4.Przyjmowanie pisemnych odwołań rodziców/opiekunów prawnych od decyzji Komisji      Rekrutacyjnej w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników kwalifikacji.

5. Rozpatrywanie odwołań i przekazywanie ostatecznej decyzji Dyrektora  w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

 

1. Jeżeli liczba WNIOSKÓW nie przekracza liczby miejsc w Żłobku o przyjęciu dziecka decyduje Dyrektor Żłobka.

2. Jeżeli liczba WNIOSKÓW przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje Komisja Rekrutacyjna

3.W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

  • Dyrektor Żłobka jako przewodniczący,
  • 3 przedstawicieli pracowników,

4.Termin prac Komisji ustala Dyrektor

 

 

ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ PODCZAS REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA:

 

1.  Podanie liczby miejsc posiadanych przez Żłobek

2. Dokonanie analizy WNIOSKÓW w pierwszej kolejności do     Żłobka  przyjmowane są dzieci według następujących  równoważnych warunków:

  1) dziecko rodzica/opiekuna prawnego pracującego i samotnie wychowującego dzieci w rozumieniu  przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych,

  2) dziecko rodzica/opiekuna prawnego uczącego się w trybie dziennym i samotnie wychowującego dzieci w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych,

   3) dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących,

   4) dziecko rodziców/opiekunów prawnych uczących się w trybie dziennym,

   5) dziecko rodziców/opiekunów prawnych, którzy ze względu na ograniczenia związane ze stanem zdrowia, potwierdzone ustalonym stopniem niepełnosprawności, nie mogą w należytym stopniu sprawować należytej opieki nad dzieckiem przez całą dobę.

    6) dziecko z rodziny zastępczej

    7) dziecko z rodziny wielodzietnej

3. Pozostałe kryteria:

    1)  dziecko, którego rodzeństwo w roku szk. dotyczącym rekrutacji będzie uczęszczać do Żłobka,

 2) dziecko, którego rodzeństwo w roku szk. dotyczącym rekrutacji będzie uczęszczać do       Przedszkola nr 2,

    3) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni deklarują min. 8 godzin pobytu dziennie.

    4) dziecko poniżej dwóch lat.

4. Listy dzieci zakwalifikowanych do Żłobka są wywieszane do wiadomości rodziców.

5. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka wpisuje się na listę dzieci oczekujących na miejsce w Żłobku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

                                                               

1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej jest protokołowane.

2. Protokół podpisują Przewodniczący i Członkowie Komisji.

3. Protokoły stanowią dokumentację Żłobka.

4. Sprawy sporne,  odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje przewodniczący  Komisji.

5. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje Dyrektor Żłobka,       biorąc   pod uwagę wymienione wyżej kryteria.

6. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice/prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do zawarcia

z dyrektor Żłobka   „Umowy o świadczenie usług przez Żłobek Miejski w Grajewie”.

Harmonogram rekrutacji do Żłobka na okres od 01.09.2021 do 31.08.2022 r.

do 26.02 2021 - przyjmowanie  DEKLARACJI o kontynuacji pobytu w Żłobku

od 01.do 31.03 2021 - przyjmowanie WNIOSKÓW

14.04.2021. - ustalenie listy przyjętych do Żłobka Miejskiego w Grajewie na rok szk. 2021/2022

od 14.04.2021r. do  28.05.2021r. - podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi

(nie podpisanie UMOWY skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych)

31. 08 2021r.- podanie do publicznej wiadomości  listy  przyjętych z podziałem na grupy.

UWAGA:

Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)
  • U. 2011 Nr 45 poz. 235
  • Uchwała nr XLVIII/355/14 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 29 kwietnia 2014 r.w sprawie utworzenie jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Grajewie oraz nadania Statutu
  • Uchwała nr IV/22/15 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta
Автор : btamedia