OGŁOSZENIE
wyniku zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych do Żłobka Miejskiego w Grajewie w ramach realizacji projektu nr WND-RPPD.02.02.00-20-0150/19 pn. „Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II, Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

rozstrzygniecie_ogloszenia_70416
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych 
do Żłobka Miejskiego w Grajewie w ramach realizacji projektu nr 
WND-RPPD.02.02.00-20-0150/19 pn. "Nowe miejsca opieki w Grajewskim 
Żłobku" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ogloszenie_70416
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2_Formularz oferty
Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Załącznik nr 5_Wzór umowy
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę wyposażenia do Żłobka Miejskiego w Grajewie oraz zakup,
dostawę i montaż elementów placu zabaw w ramach realizacji projektu
nr WND-RPPD.02.02.00-20-0150/19 pn. "Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ogloszenie_62306
Załącznik nr 1_Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2_Formularz oferty
Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3a_Wykaz dostaw
Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Zapytanie ofertowe

 

 Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

 

INFORMACJA  O REALIZACJI PROJEKTU

W Żłobku Miejskim w Grajewie, na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.02.02.00-20-0150/19-00 z dnia 04.10.2019 r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Miastem Grajewo, realizowany jest projekt pt. „Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2. Działania na rzecz równowagi praca-życie.

Pracę z grupą 24 dzieci w wieku 1-3 lat rozpoczęto od 15 lutego 2020 r. W wyremontowanej, pięknie urządzonej sali dzieci mogą spędzać do 10 godzin dziennie. Posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek sporządzane są przez kuchnię PM nr 2, dostarczane na zasadzie cateringu. Respektowane są indywidualne potrzeby żywieniowe dzieci. Sala, łazienka, oprócz nowoczesnego wyposażenia dostosowanego dla potrzeb dzieci, posiada bardzo bogaty zbiór zabawek i pomocy edukacyjnych. Najważniejszy jest jednak czynnik ludzki. Opiekę nad grupą sprawują 3 opiekunki i 2 panie do pomocy. O ich pracy można pisać jedynie w superlatywach. Każe dziecko otoczone jest miłością, i tym wszystkim, czego na daną chwilę potrzebuje. Panie cechuje życzliwość, empatia oraz duża kreatywność. Ich praca może być wzorem  dla wszystkich zajmujących się dziećmi.

Zarówno grupa objęta projektem, jak i pozostałe grupy realizują plan pracy dydaktyczno-wychowawczej Żłobka Miejskiego w Grajewie .

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 24 rodziców (22 kobiet i 2 mężczyzn) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Grajewo w okresie od 01.12.2019 r. do 30.11.2021 r. poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej.

Główne rezultaty projektu:

1. Zwiększenie aktywności zawodowej 24 rodziców (22 kobiet i 2 mężczyzn) dzieci do lat 3;

2. Powrót na rynek pracy 8 rodziców dzieci do lat 3 (efekt zatrudnieniowy);

3. Utworzenie 24 miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej dla dzieci do lat 3;

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy niewystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w stosunku do istniejących potrzeb, dysproporcji w sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz wysokiego odsetka osób zagrożonych wykluczeniem społecznym spowodowanym oddaleniem od rynku pracy w związku z wychowywaniem dziecka i wzrost izolacji społecznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 898.700,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 763.874,00 zł.

Okres realizacji projektu: od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2021 r.

ZASADY POSTĘPOWANIA

W PRZECIWDZIAŁANIU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19

W ŻŁOBKU MIEJSKIM W GRAJEWIE

Informacje ogólne:

1.      Żłobek nie przyjmuje interesantów. Wszelkie sprawy załatwiane będą :

     - pocztą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

     - za pośrednictwem skrzynki pocztowej umieszczonej na ścianie budynku przy ul. Krasickiego 2 z napisem „ŻŁOBEK”

     - telefonicznie 86 217 30 34.

2.      Do Żłobka można przyprowadzać dziecko wyłącznie zdrowe. Rodzice mają obowiązek przekazać opiekunom istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

3.      Dzieci do Żłobka przyprowadzane /odbierane są przez osoby zdrowe.

4.      Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do Żłobka.

5.      Jeśli dziecko przejawiać będzie niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu. Po otrzymaniu informacji o tym fakcie, rodzic niezwłocznie powinien je odebrać ze Żłobka.

6.      Rodzice mają zakaz wchodzenia do sal dziennego pobytu dzieci w Żłobku.

7.      Zabrania się przynoszenia przez dziecko zabawek i innych przedmiotów np. kocyków, pluszaków (nawet do szatni).

8.      Dzieciom korzystającym z butelek przynosić czyste pojemniki. Będą one wyparzone , następnie napełnione wodą lub kompotem.

9.      Należy w każdy piątek zabrać z szatni wszystkie rzeczy dziecka, ze względu na przeprowadzaną dezynfekcję szatni, oraz pościel. Po upraniu i uprasowaniu pościel przynieść następnego dnia roboczego.

10. Rodzice przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka podpisują   OŚWIADCZENIE (do pobrania pod tekstem).

Odprowadzanie dziecka do Żłobka.

1.      Wejście do Żłobka jest wyodrębnione. Odbywa się wejściem głównym (tylko dla rodziców Żłobka). Dzieci przyprowadzane będą w godz. od 6:00 do 8:30. Następnie drzwi będą zamknięte.

2.      Osoby dorosłe przekraczają wejście do budynku w osłonie ust i nosa .

3.      Przy wejściu umieszczony jest płyn dezynfekujący, którym należy zdezynfekować ręce .

4.      W szatni należy zachować bezpieczną odległość.

5.      Dzieci wprowadzane są do sal przez opiekunki, które sprawdzą temperaturę dziecku termometrem bezdotykowym , oceniają jego ogólny stan zdrowia.

Temperaturę ciała mierzy się indywidualnie zachowując poufność i nie rejestruje się wyników. W przypadku gdy pomiar wskaże stan gorączki (powyżej 37ºC) dziecko będzie nie przyjęte.

Odbieranie dziecka ze Żłobka

1.      Odbieranie dzieci ze Żłobka będzie możliwe w godzinach: 12:00 do 16:00

2.      Osoby odbierające dziecko zaopatrzeni są w maseczki i również po wejściu do budynku dezynfekują ręce.

3.      Rodzice i osoby odbierające nie mogą wchodzić do sal pobytu dzieci.

OŚWIADCZENIE.DOC

 

 

 

 

Odpłatność za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie w żłobku wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.

Stawka żywieniowa – 8 zł/ dzień

 

Uchwała Rady Nr XXX/232/16 z dnia 2016-12-28 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Grajewo 

 

Opłaty należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca na konto Żłobka Miejskiego:

nr konta PKO Bank Polski 65 1020 1332 0000 1202 1075 6130

W tytule prosimy podawać imię i nazwisko dziecka.

Odpisy wynikające z nieobecności dziecka w żłobku naliczane są w kolejnym miesiącu.

Автор : btamedia